Ochrana osobných údajov

Informácie

Kto sme?

Spoločnosť KK MED, s. r. o. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so sídlom Horný Val 17, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 18582/L. Spoločnosť KK MED, s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť, a to vyšetrovaciu metódu – počítačovú tomografiu (CT), ošetrenie ozónoterapiou, a vyšetrenie – elektromyografiu (EMG) a s tým súvisiace úkony.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“) údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo Vám tieto informácie poskytujeme?

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je jedným z kľúčových princípov európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR) a zákona OOÚ. Tento zákon a nariadenie sú uplatňované od 25.05.2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR, ako aj zákonom OOÚ. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie a zmenu.

Kto je zodpovedný za spracúvanie Vašich osobných údajov?

Za spracúvanie Vašich osobných údajov je zodpovedná vyššie uvedená spoločnosť KK MED, s.r.o., ako prevádzkovateľ a sprostredkovatelia, ktorými sú:

spoločnosť Siemens Healthcare s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 146 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 103968/B, a

spoločnosť MediCom Software s.r.o., so sídlom Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov, IČO: 36 314 005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 12169/R (ďalej len „sprostredkovatelia“).

Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia majú uzavretú zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktorými sa sprostredkovatelia zaviazali dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov, a to v rozsahu, v akom ich spracúva prevádzkovateľ.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre účely ochrany osobných údajov:
obchodné meno a sídlo: KK MED, s. r. o., Horný Val 17, 010 01 Žilina
e-mailová adresa: kk.neuro.kkmed@gmail.com

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom OOÚ, a to spravodlivo a transparentne, na opodstatnené účely, pre účely, ktoré sme vymedzili v poučení. Zároveň sú Vaše osobné údaje presné a aktualizované, pričom sú uchovávané v bezpečných podmienkach len po dobu trvania účelov, a to 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel. č.: +421 /2/ 3231 3214, web stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Prečo musíme zhromažďovať a uchovávať Vaše osobné údaje a aké máte práva?

Ako budeme používať osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • ochrana majetku prevádzkovateľa,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe.

Vaše osobné údaje budeme odovzdávať tretím stranám bez Vášho predchádzajúceho súhlasu za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom a po nevyhnutnú dobu.

Aké máte práva ako dotknutá osoba všeobecne?

 • Právo na prístup – máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o Vás.
 • Právo na opravu – máte právo na opravu údajov, ktoré o Vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie – za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o Vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania – ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby ste mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť – máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o Vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku – máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania – máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie – v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme Vám dôvod, prečo.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Ochrana osobných údajov